OTEVŘENO: Pondělí – Pátek
08:00-12:00 + 13:00-17:00

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU AUTOMOBILU

u firmy AUTOSERVISHAUS.CZ s.r.o., které jsou nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu dopravního prostředku.

1. Podmínky pronájmu

Vozidlo může být pronajato jen osobě starší 18 let, která je současně držitelem řidičského oprávnění skupiny B, a to nejméně po 2 roky, a před zapůjčením předloží patřičné doklady dle bodu 4 těchto Všeobecných podmínek o pronájmu automobilu.

2. Rezervace vozidla

Rezervace se provádí telefonicky nebo osobně. V případě rezervace elektronickou poštou musí být rezervace provedena 48 hodin předem a nájemce musí vyčkat na zpětné potvrzení pronajímatele.

3. Doba pronájmu, prodloužení doby pronájmu, sazby při nedodržení

Sazba na den se počítá za 24 hodin od počátku pronájmu, tj. od momentu podpisu smlouvy o pronájmu dopravního prostředku. Minimální doba pronájmu je jeden den, tj. 24 hodin. Pokud je denní pronájemní doba překročena o více jak 1 hodinu, účtuje se celý další den. Dobu pronájmu lze prodloužit, pokud si o to nájemce písemně, telefonicky nebo osobně požádá nejpozději 8 hodin před uplynutím doby pronájmu. Telefonický nebo osobní požadavek na prodloužení musí být následně doplněn i písemně. Takové prodloužení nájmu musí být pronajímatelem schváleno. Nedojde-li k prodloužení nájemní smlouvy výše uvedeným způsobem, je nájemce v takovém případě povinen platit nájemné v základní sazbě a všechny další náklady spojené s nedodržením dalších smluvních ujednání, které vzniknou pronajímateli vůči dalšímu nájemci. V případě havárie nebo technické poruchy se u pronajatého vozidla neúčtuje nájemné po dobu opravy.

4. Doklady potřebné pro uzavření smlouvy

Následující doklady je nutné předložit při uzavírání smlouvy o pronájmu vozidla.

Společnost:

 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Objednávka na hlavičkovém papíře s podpisem statutárního zástupce
 • Plná moc od statutárního zástupce (není-li přítomen při převzetí)
 • Občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz sk. B řidiče.

Živnostník a soukromá osoba:

 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz sk. B
 • živnostenský list (u živnostníka)

Cizinci:

 • cestovní pas
 • řidičský průkaz
 • kreditní karta

Doklady je třeba předložit nejpozději před výpůjčkou. V případě, že bylo nájemci zasláno potvrzení o rezervaci předem, je třeba je předložit při uzavírání smlouvy o nájmu vozidla.

5. Kauce a její vyúčtování

Tato finanční částka slouží k zajištění závazku plynoucího z vypůjčení vozidla zákazníkem. Nájemce tuto částku zaplatí v hotovosti nebo bankovním převodem před zahájením pronájmu. Výše kauce je uvedena v Ceníku služeb. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé s porušením smlouvy nájemcem. Toto ustanovení platí v případě nedoplatku při vrácení, poškození vozidla a jeho výbavy, za škody způsobené třetím osobám či subjektům a při nedodržení dalších smluvních ujednání, a to za opožděné vrácení vozu a následných nákladů, které tím vzniknou pronajímateli.

6. Pronájem zahrnuje

Cena pronájmu zahrnuje:

 • servisní náklady,
 • spotřebu provozních kapalin bez pohonných hmot,
 • zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla,
 • havarijní pojištění,
 • silniční daň a
 • dálniční známku pro ČR.

7. Povinnosti nájemce

Nájemce je povinen při užívání pronajatého vozidla dodržovat všechny platné předpisy, a to zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku či zdraví. Nájemce se dále zavazuje používat automobil výhradně na veřejných pozemních komunikacích k tomu určených. Nesmí tento vůz používat k testovacím či soutěžním jízdám a musí vždy tankovat pouze u veřejných čerpacích stanic renomovaných a autorizovaných prodejců pohonných hmot. V případě, že dojde ke spáchání dopravního přestupku, se nájemce zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době nájmu vozidla, a to do čtrnácti dnů od doručení výzvy pronajímatelem.

Pronajatý automobil lze používat pouze dle návodu od výrobce a instrukcí od pronajímatele. Při poruše tachometru je nutné ihned odstavit vůz a informovat pronajímatele (dále podle odstavce č. 14. Asistenční služba). Na vozidle není možné provádět žádné úpravy a změny. Nájemce je povinen se na smluvený interval dostavit na servisní prohlídku. Nájemce si plně hradí náplně do ostřikovačů a pohonné hmoty.

8. Další řidič

Standardní pronájem vozu je vždy pouze jednomu odpovědnému řidiči – nájemci. Pronajímatel za dalšího řidiče účtuje jednorázový poplatek 200,- Kč bez DPH.

9. Odpovědnost nájemce a náhrada škody

Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu, pokud nedodrží sjednané „Všeobecné podmínky pronájmu automobilů“.

Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit minimální spoluúčast 10% min. však 10.000,- Kč (nedohodnou-li se obě strany jinak) a zaplatit odtah do pronajímatelem určené opravny, popř. po dohodě obou smluvních stran do sídla pronajímatele. Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla. Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, při nepředložení klíčů v případě odcizení vozidla nebo při poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, či při získání vozidla od nájemce další osobou podvodným jednáním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli pořizovací cenu vozidla. V těchto případech může dále pronajímatel požadovat po nájemci náhradu ušlého zisku v podobě nájemného, a to:

a) v případě nepojízdnosti vozidla po dobu opravy
b) ve všech ostatních případech do doby uzavření případu.

Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných pojistných podmínek. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, musí nájemce ihned ohlásit pronajímateli a policii, a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách, mohou být pronajímatelem čerpány z kreditní karty nebo bankovního účtu nájemce. Pokud nájemce nedisponuje hotovostí, může být ze strany pronajímatele dlužná částka vymáhána zástavním právem a následným prodejem veškerého movitého i nemovitého majetku nájemce. Nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog. Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku pronajímatele. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu.

10. Místo zapůjčení vozu

Přistavení objednaného vozu je pouze v provozovně společnosti AUTOSERVISHAUS.CZ s.r.o., pokud není předem dohodnuto jinak, na adrese: Vančurova 1297, 36301 Ostrov.

11. Místo vrácení vozu

Vrácení vozu je vždy totožné s místem zapůjčení, pokud není písemně a předem dohodnuto jinak. Nájemce bere na vědomí, že pro případ neplacení nájemného, při nevrácení vozidla ve sjednaném termínu, nebo při porušení smluvních podmínek, je pronajímatel oprávněn pronajaté vozidlo okamžitě odebrat či použít zařízení na vyhledání vozu a zajistit navrácení vozidla pronajímateli agenturou oprávněnou k těmto činnostem s tím, že náklady jdou k tíži nájemce. Nájemce dále bere na vědomí, že při nevrácení vozidla bude celá záležitost předána k posouzení kompetentním orgánům činným v trestním řízení. Smluvní pokuta v takových případech činí 1.500,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

12. Pohonné hmoty a jejich vyúčtování

Sazby dle ceníku služeb nezahrnují pohonné hmoty. Vozidlo se předává s plnou nádrží a s plnou nádrží jej rovněž nájemce vrací. Za dotankování chybějících pohonných hmot se vždy účtuje jednorázový poplatek 500 Kč bez DPH a chybějící pohonné hmoty na konci výpůjčky.

13. Čistota vozidla

Zapůjčené vozidlo musí být vráceno kompletně čisté, přičemž za čisté je považováno, když exteriér vozu (okna, karoserie včetně poklic) a současně interiér (palubní deska, sedadla, prostor pro nohy, odkládací prostor) nenese známky viditelného znečištění či poškození. Součástí tohoto ustanovení je také zákaz kouření ve vozidle.

V případě nedodržení tohoto ustanovení jako celku nebo jen jediné jeho části má pronajímatel právo účtovat za kompletní umytí a vyčištění vozu jednorázový poplatek ve výši 500 Kč bez DPH.

14. Asistenční služba

V případě jakýchkoli nesnází nájemce vždy nejprve kontaktuje pronajímatele na tel. č. +420 775 100 882 nebo 777 674 039. Pokud bude třeba, zajistí pronajímatel odtahovou službu, která vůz dopraví do sídla firmy. Po konzultaci s pronajímatelem může být zajištěn odtah ze strany nájemce. V každém případě musí nájemce vždy informovat pronajímatele a ten rozhodne, jakou formou bude vozidlo odtaženo či zprovozněno ke spokojenosti nájemce. Náklady spojené s odtahem a/nebo zprovozněním vozu budou přeúčtovány nájemci v závislosti na vzniku a rozsahu závady či poškození.

15. Platba za pronájem

Platba za pronájem vozu je vždy realizována v hotovosti v místě vrácení a nebo pokud je dohodnuto předem v den zapůjčení bezhotovostní platbou bankovním převodem, a to se splatností nejpozději do 7 dnů od vrácení vozu.

16. Smluvní pokuty

Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, pokud pronajaté vozidlo bylo řízeno jiným než oprávněným řidičem, nebo opustilo území České republiky bez předchozího souhlasu pronajímatele.

17. Pojištění

V ceně pronájmu je zahrnuto povinné ručení a havarijní pojištění, pojištění skel a úrazové pojištění osob. Havarijní pojištění je však sjednáno s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním nájemce vozu, na škody, které vznikly nedodržením podmínek těchto Všeobecných podmínek pronájmu automobilu nebo nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem. A to vždy s minimální spoluúčastí 10%, min. však 10.000 Kč. Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle.

18. Zabezpečení odstaveného vozidla

Nájemce je vždy a za všech okolností při odstavení vozu povinen vozidlo řádně uzamknout, a pokud je vůz vybaven i mechanických zabezpečením, jako např. zámkem zpátečky, jej vždy použít. V případě odcizení vozidla a prokázání, že vůz nebyl řádně zajištěn, hradí nájemce veškeré náklady spojené se ztrátou a paušální denní sazbou 1.000 Kč bez DPH, až do vyřešení a uzavření celého případu Policií a Pojišťovnou.

19. Ostatní ujednání

Nájemce se podpisem této smlouvy o pronájmu motorového vozidla zavazuje dodržovat ustanovení všeobecných podmínek pronájmu a zavazuje se uhradit veškeré škody a nároky pronajímatele vzniklé jejich nedodržením bez ohledu na to, zda došlo k porušení úmyslně či z nedbalosti. Jakékoli dodatečné individuální dohody o podmínkách pronájmu vozidla musí být vždy předem a v písemné formě potvrzeny pronajímatelem. Nájemce souhlasí s uložením jeho osobních dat do databáze nájemců automobilů u firmy AUTOSERVISHAUS.CZ s.r.o. Dostane-li se nájemce do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku dle smlouvy o pronájmu motorového vozidla a těchto všeobecných podmínek, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.

20. Ochrana osobních údajů

Klient potvrzuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany osobních údajů vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient je srozuměn s tím, že údaje o jeho osobě, které od něj pronajímatel získal v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy, uchová v evidenci po dobu, po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy a po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmu pronajímatele, a že tyto údaje bude pronajímatel využívat výhradně pro zajišťování svých potřeb, zejména pro účely spravování nájemní smlouvy, nabízení dalších služeb, popřípadě vymáhání pohledávek po klientovi, přičemž uvedené služby mohou zajišťovat pro pronajímatele třetí osoby.

Spokojenost zákazníků je na prvním místě

CO o nás říkají zákazníci?

Dobrý den, moc vám všem děkuji za rychlé a milé jednání, bez objednání.

Zachránili jste nám krásný den u vás na Klínovci.
 
Přeji krásný den.

Nikola L.

…a k tomu hodnocení servisu: Naprostá spokojenost. Náhodou jsem narazil na tento servis a mohu jen doporučit. Vynikající přístup, rychlost, kvalita, cena. Prostě kdo umí, umí…

Ing. Patočka T.

Děkujeme za vstřícné jednání pana majitele servisu a za výbornou práci mechanika. Jinde nás ve svízelné situaci odmítli. Mohu jen doporučit.

Hájková

Ještě jednou moc děkujeme za veškerou ochotu, hezký den.

 Součková

Děkuji za rychlou opravu, odvoz a přivezení auta.

Mráz

Dobrý den,
oprava totálně rozsypané převodovky ve Ford Tourneo Custom proběhla absolutně nadčasově a bezkonkurenčně!
– vstřícný přístup – příznivá cena – nejkratší možný termín
Ještě jednou mockrát děkujeme! Vaše služby určitě znovu využijeme

Milan Mňatinoha