OTEVŘENO: Pondělí – Pátek
08:00-12:00 + 13:00-17:00

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro provádění prací na motorových vozidlech a jejich součástech

Předmětem těchto Všeobecných podmínek pro provádění prací na motorových vozidlech a jejich součástech (dále jen “VP“) je úprava základních obchodních vztahů mezi firmou AutoservisHaus.cz s.r.o. se sídlem Vančurova 1297, 36301 Ostrov (dále jen “dodavatel“) a zadavatelem zakázky (dále jen “zákazník“). Zákazník přijímá a uznává následující VP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na motorových vozidlech, přívěsech, agregátech a jejich součástech, což stvrzuje podpisem zakázkového listu, který na tyto VP odkazuje.

I. Zakázka

1. Dohoda o provedení opravy nebo údržby motorových vozidlech a jejich součástech (dále též “Dohoda o provedení prací“ a “zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy zákazník podepíše zakázkový list, který odkazuje na tyto VOP vyvěšené v provozovně dodavatele a na webových stránkách. Zákazník si může od dodavatele tyto VOP vyžádat.

2. V zakázkovém listu je nutné uvést rozsah prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení.

3. V případech, které nesnesou odkladu, lze dohodu o provedení prací/zakázku a rozšíření rozsahu prací sjednat i ústně. Dodavatel pořídí o ústním zadání zakázky záznam na zakázkový list. I pro takové případy záznamu zakázky platí tyto VOP.

4. Dohoda o provedení prací opravňuje dodavatele k udělování dílčích zakázek svým subdodavatelům, k provádění zkušebních jízd a k přepravě vozidla, jehož se práce týkají.

II. Cenové údaje na zakázkovém listu, rozšíření zakázky, rozpočet nákladů na opravu a údržbu

1. Dodavatel uvede v zakázkovém listu předběžnou cenu opravy, příp. smluvní cenu, kterou lze výhledově předpokládat v souvislosti s provedením zakázky. Ceny mohou být v zakázkovém listu uvedeny i prostřednictvím odkazů na odpovídající položky dostupných katalogů cen náhradních dílů a prací. Zákazník bere na vědomí a je srozuměn s tím, že ceny uvedené v zakázkovém listu nejsou konečné a jsou pouze přibližné. Pokud k uvedení předběžné celkové ceny nedojde před podpisem zakázkového listu zákazníkem, pak je se zákazníkem domluvena telefonická konzultace po zjištění cen náhradních dílů od dodavatele.

2. Provedení prací nad rámec sjednané zakázky vyžaduje předchozí souhlas zákazníka. Většinou se bude jednat o souhlas telefonický.

3. Požaduje-li zákazník při zadání zakázky závazné cenové údaje, po rozebrání dotčené části vozu vypracuje dodavatel rozpočet nákladů na opravu či údržbu. V rozpočtu nákladů na opravu či údržbu uvede dodavatel práce a náhradní díly s příslušným cenovým údajem. Dodavatel je tímto rozpočtem vázán po dobu tří týdnů od jeho vystavení. Rozebrání dotčené části vozu v případě, že zákazník neakceptuje předložený rozpočet, se účtuje podle sazby mechanické práce uvedené v aktuálně platném ceníku.

III. Termín dokončení zakázky

Dodavatel je povinen dodržet termín dokončení, který byl v zakázkovém listu označen. Pokud se změní nebo rozšíří objem prací oproti původnímu zadání zakázky, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je dodavatel povinen uvědomit zákazníka a sjednat nový termín dokončení a rozšířit zakázku o provedení prací navíc.

IV. Předání a převzetí zakázky

1. Předání předmětu zakázky a jeho převzetí zákazníkem se provádí v provozovně dodavatele, není-li dohodnuto jinak.

2. Pokud zákazník nepřevezme předmět zakázky do jednoho (1) týdne od oznámení o dokončení zakázky, je v prodlení. U oprav prováděných v rámci jednoho pracovního dne činí lhůta pro převzetí zakázky dva (2) dny.

3. V případě prodlení s převzetím zakázky bude dodavatel účtovat parkovné dle platného ceníku. Ocitne-li se zákazník v prodlení s převzetím předmětu zakázky, je dodavatel oprávněn předmět zakázky uschovat dle svého uvážení za běžných podmínek. Nebezpečí na předmětu zakázky a náklady spojené s úschovou v takovém případě nese zákazník.

4. Demontované díly budou při předání opraveného předmětu zakázky předloženy zákazníkovi k nahlédnutí.

5. Požaduje-li zákazník odvoz nebo přistavení předmětu zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a riziko zákazníka.

V. Vyúčtování zakázky

1. Cenu prací účtuje dodavatel na základě svého ceníku servisních prací nebo cenou smluvní. Platí cena platná v den dokončení zakázky. Výtah z ceníku servisních prací je uveřejněn v provozovně (kanceláři) dodavatele a na webových stránkách firmy.

2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve faktuře vykazují zvlášť, mimo ceny oprav stanovených smluvní cenou. Dodavatel je oprávněn zahrnout do jedné účetní položky více náhradních dílů nebo pracovních úkonů.

3. Pokud si zákazník dodá vlastní náhradní díl nebo provozní náplň, pak dodavatel neručí za kvalitu náhradního dílu/provozní náplně, jejich životnost ani kvalitu provedené práce. V případě dodání vlastního náhradního dílu/provozní náplně zákazníkem může být dodavatelem účtováná cena „mechanické práce při dodání vlastních náhradních dílů“ dle ceníku dodavatele.

4. Faktura je zasílána vždy elektronicky, a to na email, který zákazník uvedl do zakázkového listu. Pokud zákazník email neuvedl, byl srozumněn s tím, že mu faktura nebude zaslána. Je však možné si ji později vyžádat.

VI. Platební podmínky

1. Cena zakázky je splatná ihned při převzetí předmětu zakázky zákazníkem, nestanoví-li daňový doklad pozdější datum splatnosti.

2. V případě prodlení s úhradou ceny zakázky je zákazník povinen zaplatit dodavateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení a smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení.

3. Dodavatel je oprávněn požadovat na zákazníkovi složení přiměřené zálohy na cenu zakázky, a to již při přijetí vozu do opravy nebo v průběhu opravy.

VII. Zadržovací právo

1. Dodavatel je oprávněn zadržet předmět zakázky k zajištění své splatné pohledávky za zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit i vzhledem k pohledávkám z dříve provedených prací, dodávek náhradních dílů a jiných plnění, pokud mají souvislost s předmětem zakázky.

2. V případě uplatnění zadržovacího práva dodavatel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí zákazníka o zadržení předmětu zakázky a jeho důvodech.

3. Zadržovací právo zaniká vydáním zadrženého předmětu zakázky zákazníkovi oproti poskytnutí jiné formy dodavatelem odsouhlasené jistoty, nebo uhrazením pohledávky v plné výši.

VIII. Záruka

Dodavatel poskytuje na provedené práce záruku v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno níže.

1. Dodavatel poskytuje záruku na vady zakázky po dobu 6 měsíců od předání předmětu zakázky. Záruka však končí nejpozději po absolvování jízdního výkonu 10.000 km u motorových vozidel a přívěsů. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje.

2. Zákazník je povinen při převzetí předmětu zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady, na tyto vady ihned upozornit. Neupozorní-li na vady zjištěné již při přebírání zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad zakázky.

3. V ostatních případech musí být vady dodavateli písemně oznámeny neprodleně po jejich zjištění a přesně specifikovány. Oznámí-li zákazník vady ústně v provozovně, vydá dodavatel zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění vad.

4. Dodavatel odstraní závadu podléhající záruce na své náklady. V naléhavých případech může být se souhlasem dodavatele odstranění vady provedeno jinou odbornou osobou, jejíž provozovna se nachází nejblíže místu vozidla s poruchou, kterého se vada týká, za předpokladu, že zákazník takový postup předem písemně dodavateli oznámí. Dodavatel nese náklady na provedenou práci a materiál potřebný k odstranění vady, náklady na odtažení vozidla a ostatní náklady, jdou k tíži zákazníka.

5. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny zakázky nebo od dohody o provedení prací odstoupit.

6. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
• předmět zakázky nebyl dodavateli dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad,
• dodavateli nebylo doručeno předem oznámení, že v důsledku nouzové situace bude oprava zjištěných závad provedena jinou odbornou osobou (viz bod 4 tohoto článku),
• vadné díly byly mezitím na pokyn zákazníka jinou odbornou osobou nebo zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny a nejedná se o případ popsaný v bodě 4 tohoto článku,
• při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou na předmětu zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na zákazníka.

2. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené předchozími či pozdějšími zásahy/opravami.

3. Za škody na věcech osobního charakteru nacházejících se na nebo v předmětu zakázky (vozu) dodavatel neodpovídá. Jako výraz souhlasu s touto skutečností zákazník podepisuje zakázkový list.

4. V případě, kdy za škodu na předmětu zakázky odpovídá dodavatel, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí dodavatel zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí dodavatel částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.

5. Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat dodavatele o škodě na předmětu zakázky, pokud za ni dodavatel odpovídá, včetně její přesné specifikace.

X. Výhrada vlastnictví

1. Všechny náhradní díly a příslušenství použité při provádění zakázky zůstávají ve vlastnictví dodavatele až do okamžiku úplného uhrazení konečné ceny zakázky.

2. Díly, které byly při provádění zakázky nahrazeny novými díly, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví dodavatele, nebylo-li písemně či ústně sjednáno jinak.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Vznikne-li mezi dodavatelem a zákazníkem spor při prodeji náhradních dílů, příslušenství, servisních služeb a/nebo spor z takového prodeje zboží či dodávky těchto služeb, pak je dotčený zákazník oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

2. Ostatní spory vyplývající z dohod o provedení prací/zakázek a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem v sídle dodavatele, pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.

3. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena. Neplatná nebo protiprávní ustanovení budou bezodkladně nahrazena zákonnou a platnou verzí.

4. Všechny vztahy a situace dodavatele a zákazníka vyplývají z Dohody o provedení prací a těchto VP. Vztahy a situace v těchto VP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního Zákoníku v platném znění.

Spokojenost zákazníků je na prvním místě

CO o nás říkají zákazníci?

Dobrý den, moc vám všem děkuji za rychlé a milé jednání, bez objednání.

Zachránili jste nám krásný den u vás na Klínovci.
 
Přeji krásný den.

Nikola L.

…a k tomu hodnocení servisu: Naprostá spokojenost. Náhodou jsem narazil na tento servis a mohu jen doporučit. Vynikající přístup, rychlost, kvalita, cena. Prostě kdo umí, umí…

Ing. Patočka T.

Děkujeme za vstřícné jednání pana majitele servisu a za výbornou práci mechanika. Jinde nás ve svízelné situaci odmítli. Mohu jen doporučit.

Hájková

Ještě jednou moc děkujeme za veškerou ochotu, hezký den.

 Součková

Děkuji za rychlou opravu, odvoz a přivezení auta.

Mráz

Dobrý den,
oprava totálně rozsypané převodovky ve Ford Tourneo Custom proběhla absolutně nadčasově a bezkonkurenčně!
– vstřícný přístup – příznivá cena – nejkratší možný termín
Ještě jednou mockrát děkujeme! Vaše služby určitě znovu využijeme

Milan Mňatinoha